نفت الشباب را در عربستان به آتش کشیدنفت الشباب را در عربستان به آتش کشید

نفت تهران با درخشش جوانان جوياي نامش، الشباب را در عربستان با زدن سه گل در هم کوبيد.