سانحه رانندگی جان بازیکن فوتبال را گرفتسانحه رانندگی جان بازیکن فوتبال را گرفت

مهاجم پیشین بافانا بافانا در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.